แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
2,086,650  714,467
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
60,000  326,705
 1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
886,500 967,350 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
70,000 100,000 
 1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
2,345,200 1,869,582
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 5,448,350 3,978,104

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน งบประมาณ 2562 (บาท) กิจกรรม
 1. กรมปศุสัตว์ (สำนักงานปศุสัตว์จัดหวัดน่าน)
38,500 78,682
 1. กรมส่งเสริมการเกษตร (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง))
28,750  
 1.  กรมการข้าว
154,000  20,000
 1. กรมหม่อนไหม
4,000 2,500
 1. กรมการพัฒนาชุมชน
   82,130 
 1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน)
45,000 39,000
 1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
5,178,100 3,755,792
รวมงบประมาณ 5,448,350 3,978,104
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563