แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท)
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
2,086,650
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
60,000
  1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
886,500
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
70,000
  1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
2,345,200
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 5,448,350

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
  1. สำนักงานปศุสัตว์จัดหวัดน่าน
6 38,500
  1. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง)
2 28,750
  1. กรอมหม่อนไหม
2 4,000
  1. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน
2 45,000
    5.  กรมการข้าว 5 154,000

    6.   สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

48 5,178,100
รวมงบประมาณ 6 หน่วยงาน   5,448,350
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562