แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
1,527,650 1,268,150
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
99,800 508,805
 1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
827,500 1,441,178
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
100,000 615,200
 1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
2,216,250 2,637,100
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 4,771,200 6,470,433 

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. กรมปศุสัตว์
32,400 32,400
 1. กรมประมง
102,500  
 1. กรมส่งเสริมสหกรณ์
13,800  
 1. กรมส่งเสริมการเกษตร (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง))
13,250 9,250
 1. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
279,800 157,600
 1. กรมทรัพยากรน้ำ
  565,200
 1. กรมการพัฒนาชุมชน
  78,580
 1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่)
45,000 39,000
 1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
4,284,450 5,588,403
รวมงบประมาณ 4,771,200 6,470,433 
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563