แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท)
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
1,527,650
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
99,800
  1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
827,500
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
100,000
  1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
2,216,250
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 4,771,200

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
  1. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
4 279,800
  1. กรมปศุสัตว์
3 32,400
  1. กรมประมง
6 102,500
  1. กรมส่งเสริมสหกรณ์
2 13,800

    5.  กรมส่งเสริมการเกษตร (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง))

3 13,250

    6.  ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่

2 45,000

    7.  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

48 4,284,450
รวมงบประมาณ 7 หน่วยงาน   4,771,200
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562