แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
2,067,230 1,833,150 
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
224,500 593,305
 1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
425,000 719,500
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
100,000 15,402,300
 1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3,258,300 2,664,900
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 6,075,030 21,213,155

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. กรมชลประทาน
  15,000,000
 1. กรมปศุสัตว์
37,900 37,900
 1. กรมประมง
102,500  
 1. กรมส่งเสริมการเกษตร
16,250 12,250
 1. กรมการข้าว
74,000 25,000
 1. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
  22,300
 1. กรมการพัฒนาชุมชน
  78,580
 1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่)
45,000 39,000
 1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
5,799,380 5,998,125
รวมงบประมาณ 6 หน่วยงาน 6,075,030 21,213,155
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563