แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท)
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
1,578,600
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
295,000
  1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
480,500
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5,450,000
  1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4,273,350
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 12,077,450

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
  1. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
1 5,000,000

    2.  กรมปศุสัตว์

4 35,100

    3.  กรมประมง

1 10,000

    4.  ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่

2 67,000

    5.  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

55 6,965,350
รวมงบประมาณ 5 หน่วยงาน   12,077,450

 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561