แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท)
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
2,067,230
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
224,500
  1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
425,000
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
100,000
  1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3,258,300
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 6,075,030

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
  1. กรมปศุสัตว์
4 37,900

    2.  กรมประมง

5 102,500

    3.  กรมส่งเสริมการเกษตร

3 16,250

    4.  กรมการข้าว

6 74,000
    5. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ 3 45,000

    6.  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

55 5,799,380
รวมงบประมาณ 6 หน่วยงาน   6,075,030
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562