ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้ามีทั้งหมด 10 หมู่บ้าน และหมู่บ้าน T&V อีก 2 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,788 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 9,404 คน ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลัก รองลงมา ได้แก่ อาชีพรับจ้างทั่วไป และอาชีพค้าขาย ตามลำดับ สภาพพื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่นา พื้นที่ดอน และพื้นที่สูง เกษตรกรส่วนมากทำการเพาะปลูกแบบการทำไร่หมุนเวียนโดยปลูกพืชหลัก คือ ข้าวนาดำ ข้าวโพด กระเทียม และผักกาดขาว นอกจากนี้ยังมีการปลูกไม้ผล คือ มะม่วง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคเป็นหลัก ได้แก่ ไก่ หมู ปลา วัว เป็นต้น อีกทั้งยังพบว่าเกษตรกรบางส่วนมีการปลูกพืชผักแบบมีพันธสัญญากับบริษัทเอกชน พืชผักที่ทำการเพาะแบบพันธสัญญา ได้แก่ มะเขือม่วงก้านดำ ข้าวโพดหวาน ถั่วแขก และแตงกวา 

ตารางพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโดรงการหลวงห้วยเป้า

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

(กลุ่มบ้านหลัก)

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ชาติพันธุ์

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

ระดับการพัฒนา

  1. ห้วยเป้า

1

ทุ่งข้าวพวง

เชียงดาว

เชียงใหม่

คนไทยพื้นเมือง,ไทใหญ่

280

1,315

B
  1. แม่กอน

2

ทุ่งข้าวพวง

เชียงดาว

เชียงใหม่

คนไทยพื้นเมือง.ไทใหญ่,ลาหู้,ลีซู

481

1,143

B
  1. ทุ่งข้าวพวง

3

ทุ่งข้าวพวง

เชียงดาว

เชียงใหม่

คนไทยพื้นเมือง,ไทใหญ่

578

1,629

C
  1. ห้วยตีนตั่ง

7

ทุ่งข้าวพวง

เชียงดาว

เชียงใหม่

คนไทยพื้นเมือง,ไทใหญ่

54

229

C
  1. โป่งอาง

5

แม่มะ

เชียงดาว

เชียงใหม่

คนไทยพื้นเมือง,ไทใหญ่

197

676

-
  1. โล๊ะป่าหาญ

4

แม่นะ

เชียงดาว

เชียงใหม่

คนไทยพื้นเมือง,ไทใหญ่

203

869

C
  1. น้ำรู

6

แม่นะ

เชียงดาว

เชียงใหม่

คนไทยพื้นเมือง,ไทใหญ่

337

1,099

-
  1. ทุ่งดินดำ

6

แม่นะ

เชียงดาว

เชียงใหม่

ลีซู

75

325

B
  1. สันติสุข

6

แม่นะ

เชียงดาว

เชียงใหม่

ลีซู

35

105

-
  1. ห้วยไส้

7

แม่นะ

เชียงดาว

เชียงใหม่

ลีซู

313

1,246

C

   11. บ้านขุนคอง (T&V)

11

ทุ่งข้าวพวง

เชียงดาว

เชียงใหม่

ลีซู

128

641

C

   12. บ้านแมะแตะ (T&V)

12

เวียงแหง

เชียงดาว

เชียงใหม่

ลีซู

107

452

C

 รวม

2,788

9,404

 


คลิกเพื่อขยาย

ที่มา : สำนักพัฒนา , สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562