ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

          พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้ามีทั้งหมด 10 หมู่บ้าน และหมู่บ้าน T&V อีก 2 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,788 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 9,729 คน ดังตาราง ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลัก รองลงมา ได้แก่ อาชีพรับจ้างทั่วไป และอาชีพค้าขาย ตามลำดับ สภาพพื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่นา พื้นที่ดอน และพื้นที่สูง เกษตรกรส่วนมากทำการเพาะปลูกข้าวนา ข้าวโพด มะม่วง ลำไย ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคเป็นหลัก ได้แก่ ไก่ หมู ปลา วัว เป็นต้น นอกจากนี้พบว่าเกษตรกรบางส่วนมีการปลูกพืชผักแบบมีพันธสัญญากับบริษัทเอกชน พืชผักที่ทำการเพาะแบบพันธสัญญา ได้แก่ มะเขือม่วงก้านดำ ข้าวโพดหวาน ถั่วแขก และแตงกวา 

ตารางพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโดรงการหลวงห้วยเป้า

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

(กลุ่มบ้านหลัก)

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

 1. ห้วยเป้า

1

ทุ่งข้าวพวง

เชียงดาว

เชียงใหม่

280

1,315

 1. แม่กอน

2

ทุ่งข้าวพวง

เชียงดาว

เชียงใหม่

481

1,143

 1. ทุ่งข้าวพวง

3

ทุ่งข้าวพวง

เชียงดาว

เชียงใหม่

578

1,629

 1. ห้วยตีนตั่ง

7

ทุ่งข้าวพวง

เชียงดาว

เชียงใหม่

54

229

 1. โป่งอาง

5

แม่มะ

เชียงดาว

เชียงใหม่

197

676

 1. โล๊ะป่าหาญ

4

แม่นะ

เชียงดาว

เชียงใหม่

203

869

 1. น้ำรู

6

แม่นะ

เชียงดาว

เชียงใหม่

447

1,529

 1. ทุ่งดินดำ

6

แม่นะ

เชียงดาว

เชียงใหม่

 

 

 1. สันติสุข

6

แม่นะ

เชียงดาว

เชียงใหม่

 

 

 1. ห้วยไส้

7

แม่นะ

เชียงดาว

เชียงใหม่

313

1,246

พื้นที่ T&V

 

 

 

 

 

 

 1. บ้านขุนคอง

11

ทุ่งข้าวพวง

เชียงดาว

เชียงใหม่

128

641

 1. บ้านแมะแตะ

12

เวียงแหง

เชียงดาว

เชียงใหม่

107

452

 รวม

2,788

9,729


คลิกเพื่อขยาย

ที่มา : สำนักพัฒนา , สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561