ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน มีพื้นที่ดำเนินงานทั้งหมด 8 กลุ่มบ้าน ตั้งอยู่ในพื้นที่ 5 ตำบล 3 อำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร  ประชากรในพื้นที่มี 4 ชนเผ่า คือ อิ๊วเมี่ยน(เย้า), ลาหู่(มูเซอ), ปกากะญอ(กะเหรี่ยง), ไทย มีจำนวน 326 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 1,034 คน ประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตรโดยการปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยวเช่น มันสำปะหลัง เนื่องจากพื้นที่อยู่ในเขตแห้งแล้ง สำหรับการปลูกพืชทางเลือกในพื้นที่ยังมีจำกัดมีเพียงการปลูกไม้ยูคาและข้าวโพดบ้างเล็กน้อย หลังจากการฤดูกาลเพาะปลูกพืชหลักเสร็จสิ้นประชาชนในพื้นที่ก็จะออกไปรับจ้างในต่างถิ่น พอถึงฤดูกาลเพาะปลูกพืชหลักก็จะกลับมาทำมาหากินในพื้นที่ของตน

ตารางพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโดรงการหลวงคลองลาน

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

(กลุ่มบ้านหลัก)

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ชนเผ่า

ศาสนา

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

  1. บ้านอุดมทรัพย์

8

หินดาต

ปางศิลาทอง

กำแพงเพชร

อิ๊วเมี่ยน (เย้า) พุทธ , คริสต์

54

154

  1. บ้านปางมะละกอ

8

ปางตาไว

ปางศิลาทอง

กำแพงเพชร

ลาหู่ (มูเซอ) คริสต์

29

85

  1. บ้านปางมะนาว

11

ปางมะค่า

ขาณุวรลักษบุรี

กำแพงเพชร

ลาหู่ (มูเซอ) , ไทย คริสต์ , พุทธ

37 

111

  1. บ้านสุขสวรรค์

13

คลองลานพัฒนา

คลองลาน

กำแพงเพชร

ลาหู่ (มูเซอ) คริสต์ , พุทธ

88

298

  1. บ้านน้ำพระทัย

14

คลองลานพัฒนา

คลองลาน

กำแพงเพชร

ปกากะญอ (กะเหรี่ยง) , อิ๊วเมี่ยน (เย้า) พุทธ

41

82

  1. บ้านสุขวิจิตรพัฒนา

14

คลองลานพัฒนา

คลองลาน

กำแพงเพชร

อิ๊วเมี่ยน (เย้า) พุทธ

29

104

  1. บ้านสามัคคีธรรม

16

คลองน้ำไหล

คลองลาน

กำแพงเพชร

ปกากะญอ (กะเหรี่ยง) พุทธ

48

200

    8. แปลงสี่ - คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร - - - -

 รวม

   

326

1,034


คลิกเพื่อขยาย

ที่มา : สำนักพัฒนา , สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562