ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

     โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาวมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 12 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,555 ครัวเรือน และจำนวนประชากรทั้งหมด 15,078 คน   มีพื้นที่ยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ร้อยละ 65.91 อยู่ในจังหวัดพิษณุโลก ร้อยละ 32.15 และอยู่ในจังหวัดเลย ร้อยละ 0.94 ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร  พืชที่ปลูกเช่น  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  มันเทศ  กะหล่ำปลี  แครอท  กระชายดำ กระชายขาว ไม้ผล ระบบการเกษตรของตำบลเข็กน้อย อาศัยน้ำฝนจากธรรมชาติเป็นหลัก เนื่องจากพื้นที่ในการทำการเกษตรเกือบทั้งหมดเป็นที่ลาดชัน จึงไม่สามารถก่อสร้างระบบชลประทานเพื่อการเกษตรได้

 ตารางพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโดรงการหลวงห้วยน้ำขาว

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ชาติพันธุ์

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

ระดับการพัฒนา

1. ห้วยน้ำขาว

1

เข็กน้อย

เขาค้อ

เพชรบูรณ์

ม้ง

232

1,074

B

2. เข็กน้อย

2

เข็กน้อย

เขาค้อ

เพชรบูรณ์

ม้ง

349

1,061

C

3. ป่ากล้วย

3

เข็กน้อย

เขาค้อ

เพชรบูรณ์

ม้ง

232

927

-

4. เข็กน้อย

4

เข็กน้อย

เขาค้อ

เพชรบูรณ์

ม้ง

405

1,297

-

5. ศักดิ์เจริญ

5

เข็กน้อย

เขาค้อ

เพชรบูรณ์

ม้ง

340

1,426

-

6. ปากทาง

6

เข็กน้อย

เขาค้อ

เพชรบูรณ์

ม้ง

364

1,465

-

7. ศักดิ์เจริญ

7

เข็กน้อย

เขาค้อ

เพชรบูรณ์

ม้ง

78

480

-

8. ชัยชนะ

8

เข็กน้อย

เขาค้อ

เพชรบูรณ์

ม้ง

233

1,295

-

9. ประกอบสุข

9

เข็กน้อย

เขาค้อ

เพชรบูรณ์

ม้ง

189

845

-

10. เจริญพัฒนา

10

เข็กน้อย

เขาค้อ

เพชรบูรณ์

ม้ง

403

1,752

-

11. คีรีรัตน์

11

เข็กน้อย

เขาค้อ

เพชรบูรณ์

ม้ง

308

1,287

-

12. สันติสุข

12

เข็กน้อย

เขาค้อ

เพชรบูรณ์

ม้ง

422

2,169

-

รวม

3,555

15,078

 


คลิกเพื่อขยาย

 

ที่มา : สำนักพัฒนา, สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562