ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

     โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาวมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 12 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,555 ครัวเรือน และจำนวนประชากรทั้งหมด 15,078 คน   มีพื้นที่ยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ร้อยละ 65.91 อยู่ในจังหวัดพิษณุโลก ร้อยละ 32.15 และอยู่ในจังหวัดเลย ร้อยละ 0.94 ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร  พืชที่ปลูกเช่น  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  มันเทศ  กะหล่ำปลี  แครอท  กระชายดำ กระชายขาว ไม้ผล ระบบการเกษตรของตำบลเข็กน้อย อาศัยน้ำฝนจากธรรมชาติเป็นหลัก เนื่องจากพื้นที่ในการทำการเกษตรเกือบทั้งหมดเป็นที่ลาดชัน จึงไม่สามารถก่อสร้างระบบชลประทานเพื่อการเกษตรได้

 ตารางพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโดรงการหลวงห้วยน้ำขาว

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ชาติพันธุ์

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

1. ห้วยน้ำขาว

1

เข็กน้อย

เขาค้อ

เพชรบูรณ์

ม้ง

232

1,074

2. เข็กน้อย

2

เข็กน้อย

เขาค้อ

เพชรบูรณ์

ม้ง

349

1,061

3. ป่ากล้วย

3

เข็กน้อย

เขาค้อ

เพชรบูรณ์

ม้ง

232

927

4. เข็กน้อย

4

เข็กน้อย

เขาค้อ

เพชรบูรณ์

ม้ง

405

1,297

5. ศักดิ์เจริญ

5

เข็กน้อย

เขาค้อ

เพชรบูรณ์

ม้ง

340

1,426

6. ปากทาง

6

เข็กน้อย

เขาค้อ

เพชรบูรณ์

ม้ง

364

1,465

7. ศักดิ์เจริญ

7

เข็กน้อย

เขาค้อ

เพชรบูรณ์

ม้ง

78

480

8. ชัยชนะ

8

เข็กน้อย

เขาค้อ

เพชรบูรณ์

ม้ง

233

1,295

9. ประกอบสุข

9

เข็กน้อย

เขาค้อ

เพชรบูรณ์

ม้ง

189

845

10. เจริญพัฒนา

10

เข็กน้อย

เขาค้อ

เพชรบูรณ์

ม้ง

403

1,752

11. คีรีรัตน์

11

เข็กน้อย

เขาค้อ

เพชรบูรณ์

ม้ง

308

1,287

12. สันติสุข

12

เข็กน้อย

เขาค้อ

เพชรบูรณ์

ม้ง

422

2,169

รวม

3,555

15,078


คลิกเพื่อขยาย

 

ที่มา : สำนักพัฒนา, สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562