รายได้

รายได้จากการส่งเสริม


     การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน จากการดำเนินงานพบว่า เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมมีรายได้จากการส่งเสริมอาชีพจากภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรในอัตราเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น รายได้หลักส่วนใหญ่ของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาวมาจากพืชผัก (พริกหวาน มะเขือเทศโทมัส มะเขือเทศเชอรี่ โอ๊คลีฟเขียว และโอ๊คลีฟแดง) ไม้ผล (องุ่น) และปศุสัตว์ (สุกร) โดยมีการจำหน่ายผ่านตลาดภายในชุมชนมากที่สุด และตลาดตามข้อตกลง

     จากข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาวปีงบประมาณ 2560 - 2562 พบว่ามีปริมาณรายได้จากการส่งเสริมเพิ่มสูงขึ้นจาก 1,778,127 บาทในปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 2,886,604 บาท ในปีงบประมาณ 2562 และในปีงบประมาณ 2563 ข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน ปี 2562 อยู่ที่ 841,181 บาท  

 

 

ที่มา : กลุ่มงานตลาด สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563