รายได้

รายได้จากการส่งเสริม


          การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน มีการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนโดยการส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร ประกอบด้วย ส่งเสริมการปลูกพืชผัก ซึ่งจากการส่งเสริมพบว่า รายได้หลักของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวห้วยก้างปลา มาจากพืชผัก ได้แก่ เรดโอ๊ค กวางตุ้งฮ่องเต้ กรีนโอ๊ค และเบบี้แครอท เป็นต้น โดยมีการจำหน่ายผลผลิตทั้งหมดผ่านตลาดข้อตกลง

          จากข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลาปีงบประมาณ 2561 พบว่ามีรายได้จากการส่งเสริม 503,419 บาท และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในปีงบประมาณ 2562 โดยข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมอยู่ที่ 1,249,253 บาท และในปีงบประมาณ 2563 ข้อมูลรายได้จากการส่งเสริม ณ เดือนตุลาคม อยู่ที่ 64,148 บาท

 

ที่มา : กลุ่มงานตลาด สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563