การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

การดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน


การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม

การดำเนินงานที่สำคัญ

2561
1. สนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/หมู่บ้าน)

3 แผน

3 หมู่บ้าน

2. ส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กิจกรรม)

1 กิจกรรม

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนา