การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

การดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน


การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม

การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559

2560 2561
1. สนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/หมู่บ้าน)      

2 แผน

2 หมู่บ้าน

3 แผน

3 หมู่บ้าน

  5 หมู่บ้าน
2. สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ (กลุ่ม/ราย)

8 กลุ่ม

229 ราย

7 กลุ่ม

315 ราย

12 กลุ่ม

534 ราย

12 กลุ่ม

472 ราย

7 กลุ่ม

337 ราย

11 กลุ่ม

393 ราย

5 กลุ่ม

168 ราย

3. การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น (หน่วยงาน)   6 หน่วยงาน     5 หน่วยงาน    

4. ส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน (ราย)

 

 

472 ราย

472 ราย

170 ราย

   

5. หมู่บ้านสะอาด

 

 

 

 

5 หมู่บ้าน

   
6. สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน (ราย)             50 ราย

การรวมกลุ่ม

ชื่อกลุ่ม

สถานะกลุ่ม

สมาชิก

เงินทุนของกลุ่ม

กลุ่มหัตถกรรม

วิสาหกิจชุมชน

49

185,374

กลุ่มโฮมสเตย์ พึ่งตนเอง 5 2,080
กลุ่มเตรียมสหกรณ์

กลุ่มเตรียมสหกรณ์

60

457,000

กลุ่มออมทรัพย์ พึ่งตนเอง 49 44,777
กลุ่มสิ่งแวดล้อม วิสาหกิจชุมชน 62 210,000

 

ที่มา : สำนักพัฒนา