การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

การดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน


การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม

การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559

2560 2561
1. สนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/หมู่บ้าน)

1 แผน

1 หมู่บ้าน

1 แผน

1 หมู่บ้าน

1 แผน

1 หมู่บ้าน

2 แผน

2 หมู่บ้าน

3 แผน

3 หมู่บ้าน

4 แผน

4 หมู่บ้าน

4 หมู่บ้าน
2. หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (หมู่บ้าน)         1 หมู่บ้าน    
3. สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ (กลุ่ม/ราย) 5 กลุ่ม 7 กลุ่ม 7 กลุ่ม

7 กลุ่ม

262 ราย

10 กลุ่ม

6กลุ่ม

164 ราย

 
4. ส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในการนำแผนที่ดินรายแปลงมาใช้ประโยชน์ (หมู่บ้าน)       2 หมู่บ้าน 2 หมู่บ้าน    

5. การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น (หน่วยงาน)

10 หน่วยงาน

10 หน่วยงาน

6 หน่วยงาน

9 หน่วยงาน

6 หน่วยงาน

9 หน่วยงาน 6 หน่วยงาน
6. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน (หมู่บ้าน/ราย)

1 หมู่บ้าน

55 ราย

1 หมู่บ้าน

78 ราย

1 หมู่บ้าน

279 ราย

3 หมู่บ้าน

381 ราย

1 หมู่บ้าน

398 ราย

   

7. หมู่บ้านสะอาด (หมู่บ้าน)

1 หมู่บ้าน

1 หมู่บ้าน

1 หมู่บ้าน

2 หมู่บ้าน

2 หมู่บ้าน

   

การรวมกลุ่ม

ชื่อกลุ่ม

สถานะกลุ่ม

สมาชิก

เงินทุนของกลุ่ม

กลุ่มเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง พึ่งตนเอง 26 9,000

 

ที่มา : สำนักพัฒนา