ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

      โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยางพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 10 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด1,059 ครัวเรือน และจำนวนประชากรทั้งหมด 3,858 คน มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ไม้ผล (อาโวคาโด องุ่น สตรอเบอร์รี่ พลับ) การปลูกผักทั้งในโรงเรือนและนอกโรงเรือน (ฝักทองญี่ปุ่น มะเขือเทศโทมัส และแตงกวาญี่ปุ่น) รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไป และค้าขาย 

ตารางพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ชาติพันธุ์

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

1. ปางยาง

1

ภูคา

ปัว

น่าน

ลั๊วะ

57

279

2. ผาเวียง (บ้านหลัก) 3 ภูคา ปัว น่าน ลั๊วะ 33 203

บ้านบริวารประกอบด้วย

     2.1 น้ำขว้าง

     2.2 ห่าง

     2.3 ป่าแดด

       

 

ลั๊วะ

ลั๊วะ

ลั๊วะ

 

29

 

96

3. ขุนกูน

2

ภูคา

ปัว

น่าน

ลั๊วะ

36

102

4. ผาเวียงเก่า

8

ภูคา

ปัว

น่าน

ลั๊วะ

31

101

บ้านบริวารประกอบด้วย

     4.1 น้ำย้อ

     4.2 ป่าไร่

 

 

 

 

 

ลั๊วะ

ลั๊วะ

 

33

157

 

84

662

5. น้ำตั้น

13

ภูคา

ปัว

น่าน

ลั๊วะ

66

202

รวม

 

1,059

3,858


คลิกเพื่อขยาย

 

ที่มา : สำนักพัฒนา, สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562