ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

      โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยางพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 10 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด1,059 ครัวเรือน และจำนวนประชากรทั้งหมด 3,858 คน มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ไม้ผล (อาโวคาโด องุ่น สตรอเบอร์รี่ พลับ) การปลูกผักทั้งในโรงเรือนและนอกโรงเรือน (ฝักทองญี่ปุ่น มะเขือเทศโทมัส และแตงกวาญี่ปุ่น) รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไป และค้าขาย 

ตารางพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ชาติพันธุ์

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

ระดับการพัฒนา

1. ปางยาง

1

ภูคา

ปัว

น่าน

ลั๊วะ

57

279

 B
2. ผาเวียง (บ้านหลัก) 3 ภูคา ปัว น่าน ลั๊วะ 33 203 -

บ้านบริวารประกอบด้วย

     2.1 น้ำขว้าง

     2.2 ห่าง

     2.3 ป่าแดด

       

 

ลั๊วะ

ลั๊วะ

ลั๊วะ

 

29

 

96

 

B

C

-

3. ขุนกูน

2

ภูคา

ปัว

น่าน

ลั๊วะ

36

102

C

4. ผาเวียงเก่า

8

ภูคา

ปัว

น่าน

ลั๊วะ

31

101

-

บ้านบริวารประกอบด้วย

     4.1 น้ำย้อ

     4.2 ป่าไร่

 

 

 

 

 

ลั๊วะ

ลั๊วะ

 

33

157

 

84

662

 

-

C

5. น้ำตั้น

13

ภูคา

ปัว

น่าน

ลั๊วะ

66

202

C

รวม

 

1,059

3,858

 


คลิกเพื่อขยาย

 

ที่มา : สำนักพัฒนา, สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562