ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

    โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียนมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 14 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,520 ครัวเรือน และจำนวนประชากรทั้งหมด 10,228 คน มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก ได้แก่ ข้าวโพด และไม้ผล รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไป และค้าขาย ปัจจุบันโครงการพัฒนาแบบพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียนได้พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนโดยการส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร โดยประกอบด้วย ส่งเสริมการปลูก พืชผักในและนอกโรงเรือนเพื่อจำหน่ายตลาดชุมชน/ตลาดข้อตกลง สนับสนุนการเพิ่มผลผลิตพืชไร่ (ข้าวไร่ และถั่ว) ส่งเสริมปลูกไม้ผลที่มีความเหมาะสม กับสภาพพื้นที่ ได้แก่  เงาะ มะนาว มะม่วง อาโวกาโด ทดแทนการปลูกพืชไร่ ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์และประมง หมู ไก่ และปลา เพื่อสร้างรายได้เสริม และเพื่อการบริโภค ส่งเสริมการแปรรูปข้าวไร่พันธุ์เบี้ยวจี้กู๋ ที่มีคุณค่าทางอาหารสูง และพัฒนางานหัตถกรรมท้องถิ่นและประยุกต์

 ตารางพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ชาติพันธุ์

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

1. ห้วยละเบ้ายา

10

สะเนียน

เมือง

น่าน

อิ๊วเมี่ยน

142

619

2. ห้วยเฮือ

11

สะเนียน

เมือง

น่าน

อิ๊วเมี่ยน

110

547

3. ห้วยระพี

15

สะเนียน

เมือง

น่าน

อิ๊วเมี่ยน

48

242

4. สมุนใหม่

16

สะเนียน

เมือง

น่าน

อิ๊วเมี่ยน

128

847

5. สะเนียน

1

สะเนียน

เมือง

น่าน

คนไทยพื้นเมือง

261

684

6. เหนือวัด

2

สะเนียน

เมือง

น่าน

คนไทยพื้นเมือง

177

581

7. ห้วยลี่

3

สะเนียน

เมือง

น่าน

อิ๊วเมี่ยน

188

867

8. น้ำโค้ง

4

สะเนียน

เมือง

น่าน

อิ๊วเมี่ยน

249

867

9. สองแคว

5

สะเนียน

เมือง

น่าน

ม้ง

373

1,817

10. วังตาว

7

สะเนียน

เมือง

น่าน

คนไทยพื้นเมือง

264

801

11. บ้านกาใส

8

สะเนียน

เมือง

น่าน

คนไทยพื้นเมือง

218

661

12. ห้วยปุก

9

สะเนียน

เมือง

น่าน

ถิ่น

155

536

13. กลางพัฒนา

13

สะเนียน

เมือง

น่าน

อิ๊วเมี่ยน

84

444

14. ใหม่เจริญสุข

14

สะเนียน

เมือง

น่าน

ม้ง

123

715

รวม

2,520

10,228คลิกเพื่อขยาย

 

ที่มา : สำนักพัฒนา, สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562