ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

    โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียนมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 14 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,520 ครัวเรือน และจำนวนประชากรทั้งหมด 10,228 คน มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก ได้แก่ ข้าวโพด และไม้ผล รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไป และค้าขาย ปัจจุบันโครงการพัฒนาแบบพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียนได้พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนโดยการส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร โดยประกอบด้วย ส่งเสริมการปลูก พืชผักในและนอกโรงเรือนเพื่อจำหน่ายตลาดชุมชน/ตลาดข้อตกลง สนับสนุนการเพิ่มผลผลิตพืชไร่ (ข้าวไร่ และถั่ว) ส่งเสริมปลูกไม้ผลที่มีความเหมาะสม กับสภาพพื้นที่ ได้แก่  เงาะ มะนาว มะม่วง อาโวกาโด ทดแทนการปลูกพืชไร่ ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์และประมง หมู ไก่ และปลา เพื่อสร้างรายได้เสริม และเพื่อการบริโภค ส่งเสริมการแปรรูปข้าวไร่พันธุ์เบี้ยวจี้กู๋ ที่มีคุณค่าทางอาหารสูง และพัฒนางานหัตถกรรมท้องถิ่นและประยุกต์

 ตารางพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ชาติพันธุ์

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

ระดับการพัฒนา

1. ห้วยละเบ้ายา

10

สะเนียน

เมือง

น่าน

อิ๊วเมี่ยน

142

619

B

2. ห้วยเฮือ

11

สะเนียน

เมือง

น่าน

อิ๊วเมี่ยน

110

547

C

3. ห้วยระพี

15

สะเนียน

เมือง

น่าน

อิ๊วเมี่ยน

48

242

C

4. สมุนใหม่

16

สะเนียน

เมือง

น่าน

อิ๊วเมี่ยน

128

847

B

5. สะเนียน

1

สะเนียน

เมือง

น่าน

คนไทยพื้นเมือง

261

684

-

6. เหนือวัด

2

สะเนียน

เมือง

น่าน

คนไทยพื้นเมือง

177

581

-

7. ห้วยลี่

3

สะเนียน

เมือง

น่าน

อิ๊วเมี่ยน

188

867

-

8. น้ำโค้ง

4

สะเนียน

เมือง

น่าน

อิ๊วเมี่ยน

249

867

-

9. สองแคว

5

สะเนียน

เมือง

น่าน

ม้ง

373

1,817

-

10. วังตาว

7

สะเนียน

เมือง

น่าน

คนไทยพื้นเมือง

264

801

B

11. บ้านกาใส

8

สะเนียน

เมือง

น่าน

คนไทยพื้นเมือง

218

661

-

12. ห้วยปุก

9

สะเนียน

เมือง

น่าน

ถิ่น

155

536

C

13. กลางพัฒนา

13

สะเนียน

เมือง

น่าน

อิ๊วเมี่ยน

84

444

-

14. ใหม่เจริญสุข

14

สะเนียน

เมือง

น่าน

ม้ง

123

715

-

รวม

2,520

10,228

 คลิกเพื่อขยาย

 

ที่มา : สำนักพัฒนา, สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562