ข้อมูล GAP

          การปลูกพืชภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อการสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมีการรับรองแหล่งผลิตและระบบผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและไม้ผลตามมาตรฐาน GAP มีรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ ชนิดพืช จำนวนเกษตรกร(ราย) พื้นที่(ไร่)
2558 ข้าวไร่ 7 80.45
2559 เงาะ 8 8
2560 ฟักทองญี่ปุ่น แตงกวาญี่ปุ่น คะน้า องุ่น แก้วมังกร 3 5.5
2561 ผักใบ แตงกวาญี่ปุ่น คะน้า ฟักทอง องุ่น  แก้วมังกร 17 16
2562 เงาะ มะนาว ส้ม ส้มโอ 79 567

ที่มา: สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562