ข้อมูล GAP

          การปลูกพืชภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อการสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมีการรับรองแหล่งผลิตและระบบผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและไม้ผลตามมาตรฐาน GAP มีรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ ชนิดพืช จำนวนเกษตรกร(ราย) พื้นที่(ไร่)
2558 แตงกวาญี่ปุ่น มะเขือเทศ ลิ้นจี่ องุ่น 15 8.5
2559 แตงกวาญี่ปุ่น สตรอเบอรี่ องุ่น 8 3.13
2560 แตงกวาญี่ปุ่น สตรอเบอรี่ ลิ้นจี่ เสาวรส องุ่น 37 113.88
2561 ผักใบ มะเขือเทศโทมัส สตรอเบอรี่ องุ่น เคพกูสเบอรี่ ลิ้นจี่ 36 109.75

ที่มา: สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561