ข้อมูล GAP

         การปลูกพืชภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 การสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมีการรับรองแหล่งผลิตและระบบผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและไม้ผลตามมาตรฐาน GAP จำนวน 9 ชนิด เกษตรกร จำนวน 68 ราย 

 

ปีงบประมาณ ชนิดพืช จำนวนเกษตรกร(ราย) พื้นที่(ไร่)
2557 เสาวรส 3 5.25
2558 เสาวรส 40 36.5
2559 ข้าวโพดหวานสองสี คะน้ายอด คะน้า แตงกวาญี่ปุ่น ผักกาดขาวปลี  กวางตุ้ง ผักบุ้ง เสาวรส 14 20.08
2560 คะน้ายอด ผักกาดขาวปลี เสาวรส มะม่วง 11 14

ที่มา: สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561