ข้อมูลการก่อสร้าง อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง

แผนผังสิ่งปลูกสร้าง   ดาวน์โหลดข้อมูลค่าเสื่อมราคา  

งบประมาณสิ่งก่อสร้างทั้งหมด 7,070,700 บาท
จำนวนรายการสิ่งก่อสร้าง 20 รายการ
ลำดับ ปีงบ รายการ สัญลักษณ์ Code อาคาร Status ขนาดอาคาร
กว้าง(ม.) ยาว(ม.)
รวมพื้นที่
(ตร.ม.)
ราคาก่อสร้าง ราคาต่อหน่วย
1 2552 โรงเรือนเพาะกล้า 1 โรง   35,000
2 2552 ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน 1 ศูนย์   29,600
3 2553 ปรับปรุงโรงคัดบรรจุ ขนาด 6x12 เมตร 1 โรง   50,000
4 2554 สร้างโรงเก็บน้ำบรรจุขวดน้ำดืมชุมชน บ้านห้วยเป้า 1 โรง   75,000
5 2554 โรงผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ 1 โรง   80,000
6 2554 โรงสาธิตการเลี้ยงไก่พื้นเมือง 1 โรง   17,000
7 2554 โรงเพาะเห็ด 1 โรง   13,000
8 2555 การจัดทำศูนย์การเรียนรู้เพื่อสาธิตแก่ชุมชน 1 ศูนย์   30,000
9 2557 ปรับปรุงโรงคัดแยกผลผลิต 1 พื้นที่   A PCK-01 REV_01 100 153,600 1,536
10 2558 โรงเรือนปลูกพืช 3 โรง   B GHS-630-1 NEW_01 6 x 30 180 75,000 419
11 2558 โรงเรือนปลูกพืช 3 โรง   C GHS-630-2 NEW_01 6 x 30 180 147,600 410
12 2558 โรงเรือนปลูกพืช 3 โรง   C GHS-630-2 NEW_01 6 x 30 180
13 2559 โรงเรือนถาวรสำหรับปลูกพืช 4 โรง   E GHS-630-3 NEW_01 6 x 30 180 398,000 553
14 2559 โรงเรือนถาวรสำหรับปลูกพืช 4 โรง   E GHS-630-3 NEW_01 6 x 30 180
15 2559 โรงเรือนถาวรสำหรับปลูกพืช 4 โรง   E GHS-630-3 NEW_01 6 x 30 180
16 2559 โรงเรือนถาวรสำหรับปลูกพืช 4 โรง   E GHS-630-3 NEW_01 6 x 30 180
17 2559 ปรับปรุงโรงคัดบรรจุผลผลิต 1 โรง   A PCK-01 REV_02 180 400,000 2,200
18 2560 อาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยการผลิต 1 หลัง   H STR-02 NEW_01 3.5 x 2 7 199,000 6,219
19 2561 ปรับปรุงอาคารคัดบรรจุผลผลิตพร้อมอุปกรณ์ 1 แห่ง   A PCK-01 REV_03 290 1,000,000 3,448
20 2563 โรงเรือนปลูกผักศูนย์เรียนรู้ 6 โรงเรือน