รายได้

รายได้จากการส่งเสริม


     การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน จากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่าเกษตรกรมีรายได้จากการส่งเสริมอาชีพจากภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรในอัตราที่เพิ่มขึ้น รายได้หลักส่วนใหญ่มาจากไม้ผล (มะม่วงน้ำดอกไม้ เสาวรสหวาน องุ่น) พืชผัก (กระเทียม คะน้ายอด ผักกาดขาวปลี ฟักทองญี่ปุ่น เป็นต้น) พืชไร่ (ถั่วนิ้วนางแดง) ปศุสัตว์ (ไก่กระดูกดำ หมูขุน ลูกหมู) และผลิตภัณฑ์แปรรูป (น้ำมันมะแตก ยาหม่องมะแตก น้ำไส้เดือน มูลไส้เดือน) ตามลำดับ โดยมีการจำหน่ายผ่านตลาดภายในชุมชนมากที่สุด รองลงมาเป็นการจำหน่ายผ่านตลาดโครงการหลวง ตลาดอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และตลาดตามข้อตกลง 

     จากข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้าปีงบประมาณ 2557 - 2562 พบว่ามีแนวโน้มรายได้จากการส่งเสริมเพิ่มสูงขึ้นจาก 1,075,765 บาทในปีงบประมาณ 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 6,704,537 บาท ในปีงบประมาณ 2562 และในปีงบประมาณ 2563 ข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน ปี 2562 อยู่ที่ 442,523 บาท

 

 

ที่มา : กลุ่มงานตลาด สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563