รายได้

รายได้จากการส่งเสริม


     การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน มีการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรโดยการส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร โดยส่งเสริมการปลูก พืชผักในและนอกโรงเรือน ได้แก่ พริกหวาน มะเขือเทศโทมัส เชอรี่ แตงกวาญี่ปุ่น ฟักทองคางคก ฟักแฟง ซึ่งเป็นชนิดพืชที่สร้างมูลค่าสูง จำหน่ายผ่านตลาดชุมชน/ตลาดข้อตกลง สนับสนุนการเพิ่มผลผลิตพืชไร่ ได้แก่ ข้าวไร่ และถั่ว ส่งเสริมปลูกไม้ผลที่มีความเหมาะสม กับสภาพพื้นที่ ได้แก่ มะม่วง เงาะ อาโวกาโด เสาวรสหวาน องุ่น ทดแทนการปลูกพืชไร่ ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์และประมง หมู ไก่ ปลา และกบ เพื่อสร้างรายได้เสริม และเพื่อการบริโภค ส่งเสริมการแปรรูปข้าวไร่พันธุ์ข้าวเบล้เจ่า ที่มีคุณค่าทางอาหาร ธาตุเหล็กสูง และพัฒนางานหัตถกรรมท้องถิ่นและประยุกต์ 

     จากข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแกปีงบประมาณ 2557 - 2562 พบว่ามีแนวโน้มรายได้จากการส่งเสริมเพิ่มสูงขึ้นจาก 1,504,656 บาทในปีงบประมาณ 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 10,644,826 บาท ในปีงบประมาณ 2562 และในปีงบประมาณ 2563 ข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน ปี 2562 อยู่ที่ 2,600,973 บาท

 

 

ที่มา : กลุ่มงานตลาด สำนักพัฒนา

ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563