รายได้

รายได้จากการส่งเสริม


      การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน ได้พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนโดยการส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร โดยประกอบด้วย การส่งเสริมปลูกพืชผักในและนอกโรงเรือน ได้แก่ พริกหวาน มะเขือเทศเชอรี่ แตงกวาญี่ปุ่น ถั่วลันเตาหวาน เพื่อจำหน่ายตลาดชุมชน/ตลาดข้อตกลง ซึ่งก่อให้เกิดรายได้มากสุด สนับสนุนการเพิ่มผลผลิตพืชไร่ (ข้าวและถั่ว) ส่งเสริมปลูกไม้ผลที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ได้แก่ มะม่วง เงาะ อาโวกาโด เสาวรสหวาน ทดแทนการปลูกพืชไร่ ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์และประมง หมูและไก่ เพื่อสร้างรายได้เสริม และเพื่อการบริโภค 

     จากข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขว่งปีงบประมาณ 2557 - 2562 พบว่ามีแนวโน้มรายได้จากการส่งเสริมเพิ่มสูงขึ้นจาก 1,621,680 บาทในปีงบประมาณ 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 2,355,021 บาท ในปีงบประมาณ 2562 และในปีงบประมาณ 2563 ข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน ปี 2562 อยู่ที่ 202,031 บาท

 

 


ที่มา : กลุ่มงานตลาด สำนักพัฒนา

ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563