การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอาชีพ


การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559

2560 2561
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาคุรภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย (ราย)          

142 ราย

30 ราย

2. ส่งเสริมการปลูกพืชผัก (ราย/ไร่)

3 ราย

พื้นที่  3 ไร่

17 ราย

พื้นที่ 15 ไร่

19 ราย

พื้นที่ 10 ไร่

28 ราย

พื้นที่ 17 ไร่

23 ราย

พื้นที่ 12 ไร่

41 ราย

พื้นที่ 20 ไร่ 

31 ราย

27 โรงเรือน

3. ส่งเสริมการปลูกไม้ผล (ราย/ไร่)

53 ราย

พื้นที่  55 ไร่

93 ราย

พื้นที่  85 ไร่

49 ราย

พื้นที่  45 ไร่

14 ราย

พื้นที่ 18 ไร่

9 ราย

พื้นที่ 30 ไร่

37 ราย

พื้นที่ 34 ไร่

61 ราย

พื้นที่ 36 ไร่

3 โรงเรือน

4. ส่งเสริมการปลูกพืชไร่ (ราย/ไร่)

71 ราย

พื้นที่ 123 ไร่

62 ราย

พื้นที่ 111 ไร่

114 ราย

พื้นที่ 290 ไร่

123 ราย

พื้นที่ 244 ไร่

45 ราย

พื้นที่ 225 ไร่

  25 ราย

5. ส่งเสริมการปลูกเห็ด (ราย/โรงเรือน)

 

 

 

 

3 ราย

จำนวน 3 โรงเรือน

 

3 ราย

จำนวน 3 โรงเรือน

 

6. ส่งเสริมด้านปศุสัตว์/ประมง (ราย)

6 ราย

17 ราย

 

 

 

  45 ราย

7. ส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร (ราย)

หัตถกรรม 66 ราย

หัตถกรรม 75 ราย

หัตถกรรม 61 ราย

หัตถกรรม 14 ราย

 

   

8. อื่นๆ

28 ราย

พื้นที่ 16 ไร่

41 ราย

พื้นที่  26 ไร่

 

 

 

   
9. รับรองแหล่งผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย GAP (ราย)           24 ราย 25 ราย

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561