ข้อมูลการก่อสร้าง อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง

แผนผังสิ่งปลูกสร้าง   ดาวน์โหลดข้อมูลค่าเสื่อมราคา  

งบประมาณสิ่งก่อสร้างทั้งหมด 6,313,000 บาท
จำนวนรายการสิ่งก่อสร้าง 11 รายการ
ลำดับ ปีงบ รายการ สัญลักษณ์ Code อาคาร Status ขนาดอาคาร
กว้าง(ม.) ยาว(ม.)
รวมพื้นที่
(ตร.ม.)
ราคาก่อสร้าง ราคาต่อหน่วย
1 2554 โรงครัว 1 แห่ง  
2 2555 โรงครัว 1 แห่ง  
3 2556 ทางเข้าสำนักงาน 1 แห่ง  
4 2557 ทางเข้าสำนักงาน 1 แห่ง  
5 2559 โรงเรือน 1 โรง  
6 2559 อาคารรวบรวมผลผลิต 1 แห่ง  
7 2559 อาคารวิเคราะห์สารพิษตกค้าง 1 หลัง  
8 2560 ทางเข้าสำนักงาน 1 แห่ง  
9 2563 ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน 1 หลัง  
10 2563 ปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุศูนย์เรียนรู้ 1 แห่ง  
11 2563 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในศูนย์เรียนรู้ 1 แห่ง