ข้อมูลการก่อสร้าง อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง

แผนผังสิ่งปลูกสร้าง   ดาวน์โหลดข้อมูลค่าเสื่อมราคา  

งบประมาณสิ่งก่อสร้างทั้งหมด 6,220,000 บาท
จำนวนรายการสิ่งก่อสร้าง 4 รายการ
ลำดับ ปีงบ รายการ สัญลักษณ์ Code อาคาร Status ขนาดอาคาร
กว้าง(ม.) ยาว(ม.)
รวมพื้นที่
(ตร.ม.)
ราคาก่อสร้าง ราคาต่อหน่วย
1 2555 ปรับปรุงโรงคัดบรรจุและอุปกรณ์ 1 แห่ง  
2 2555 ปรับปรุงอาคารชั่วคราวเพื่อเป็นห้องประชุมและศูนย์เรียนรู้ 1 หลัง  
3 2557 ปรับปรุงโรงเรือนองุ่น 1 พื้นที่  
4 2557 ปรับปรุงทางเข้าสำนักงานและแปลงสาธิตเกษตรกร 1 พื้นที่