ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

     โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุยรับผิดชอบ 1 หมู่บ้าน อยู่ในเขตบ้านดอยปุย หมู่ที่ 11 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนครัวเรือน 279 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 1,408 คน ประกอบด้วย 3 ชนเผ่า ได้แก่ ม้ง ปกากะญอ(กะเหรี่ยง) และคนพื้นเมือง อาชีพหลักของประชากรในพื้นที่จะประกอบอาชีพค้าขายควบคู่กับการทำการเกษตร ซึ่งพื้นที่ในการทำการเกษตรส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สวนลิ้นจี่และมีการส่งเสริมการปลูกพืชใหม่ๆ เช่น พืชผักในโรงเรือน ไม้ผลเมืองหนาว ได้แก่ องุ่น อาโวคาโด และกาแฟ รวมถึงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างรายได้

ตารางพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโดรงการหลวงดอยปุย

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

(กลุ่มบ้านหลัก)

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ชนเผ่า

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

ระดับการพัฒนา
  1. บ้านดอยปุย

11

สุเทพ

เมือง

เชียงใหม่

ม้ง,ปกากะญอ (กะเหรี่ยง),คนพื้นเมือง

279

1,408

A

 รวม

279

1,408

 


คลิกเพื่อขยาย

ที่มา : สำนักพัฒนา , สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562