ปัญหาและแนวทางการพัฒนา

ด้าน สถานการณ์/ปัญหา แนวทางการพัฒนา กิจกรรม

1. การวิจัย

1.ขาดความหลากหลายของต้นไม้ สายน้ำและระบบนิเวศน์

1. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

1. การปลูกแฝก

2. การฟื้นฟูป่า

3. การจัดทำฝาย

4. จัดทำแนวกันไฟ

2. การพัฒนาอาชีพ

1. พื้นที่ในการทำการเกษตรมีอย่างจำกัด

 

 

2. ขาดความรู้ทางวิชาการที่เหมาะสมในการปลูกพืชในการทำการเกษตร

1.การส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง(SMEs) และการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนทำให้ประชาชนมีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น

1.การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม

2.การเสริมเกษตรอินทรีย์ การปลูก

2. ส่งเสริมการปลูกพืชโดยใช้เทคโนโลยีจากโครงการหลวงเพื่อสร้างรายได้

2.ส่งเสริมการปลูกพืชโดยเชื่อมโยงกับตลาดโครงการหลวง และอุทยานหลวงราชพฤกษ์

3. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1.ภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวมีมากกว่ารายได้ทำให้เกิดหนี้สิน

1. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ วางแผนและดำเนินการพัฒนา

1. ส่งเสริมการทำแผนชุมชน และขับเคลื่อนการนำไปใช้ประโยชน์

2. ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

2. ส่งเสริมการออม

3. สนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร

3. จัดตั้งกลุ่มและกองทุน

4. การอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

1. การเผาป่าทำให้เกิดหมอกควันในพื้นที่และนอกพื้นที่

1. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้านอย่างเป็นรูปธรรม

2. การปลูกแฝก

3. การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ

4. การจัดทำฝาย

5. จัดทำแนวกันไฟ

5. การตลาดและโลจิสติกส์

ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือสินค้าในหมู่บ้าน

1. สนับสนุนระบบการคัดคุณภาพผลผลิต

1. ส่งเสริมอาชีพในรูปแบบกลุ่ม

6. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นถนนรุกรัง

1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง

1. ประสานงานกับหน่วยงานร่วมบูรณาการเพื่อเข้าไปพัฒนาในพื้นที่

 

 

2. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

2. สนับสนุนแหล่งน้ำขนาดเล็กในการทำการเกษตร

 

 

ที่มา : แผนกลยุทธ์รายศูนย์ (ปี2559)  , สำนักพัฒนา  ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2559