ปัญหาและแนวทางการพัฒนา

ด้าน สถานการณ์/ปัญหา แนวทางการพัฒนา กิจกรรม

1. การวิจัย

1. ผลผลิตข้าวต่ำ

2. พันธุ์ข้าวไม่สม่ำเสมอ(พันธุ์ปน)

1. นำงานวิจัยเรื่องข้าวต้นเดียว ข้าวนาน้ำน้อย

1. การวิจัยเพิ่มผลผลิตข้าวสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง

2. การพัฒนาอาชีพ

1. ขาดความรู้ทางวิชาการที่เหมาะสมในการทำการเกษตร

1. การใช้เทคโนโลยีโครงการหลวงในการปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

1. การจัดฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพ

2. ส่งเสริมการปลูกพืชใหม่เพื่อสร้างรายได้

2. ส่งเสริมการปลูกพืชโดยเชื่อมโยงกับตลาดโครงการหลวง

3. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1. ชุมชนยังพึงพาตนเองได้น้อย ขาดการรวมกลุ่ม และหนี้สินมาก

1. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ วางแผนและดำเนินการพัฒนา

1. ส่งเสริมการทำแผนชุมชน และการขับเคลื่อนการนำไปใช้ประโยชน์

2. ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

2. ส่งเสริมการดำเนินชีวิต โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

3. สนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร

3. จัดตั้งกลุ่มและกองทุน

4. การอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

1. การบุกรุกพื้นที่ป่า

1. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

1. การปลูกป่าชาวบ้าน

2. การปลูกแฝก

3. การฟื้นฟูป่าชุมชน

4. การจัดทำฝาย

5. ทำแนวกันไฟ

 

 

2. ปรับระบบการเกษตรและการใช้พื้นที่ให้เหมาะสม

6.ส่งเสริมการจัดทำแผนที่ดินรายแปลงและปรับระบบกาการใช้พื้นที่ให้เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/หน่วยงาน

5. การตลาดและโลจิสติกส์

1. ไม่มีโรงคัดผลผลิต และโรงวิเคราะห์สาร

1. สนับสนุนระบบการคัดคุณภาพผลผลิต

1. การส่งเสริมอาชีพในรูปแบบกลุ่ม

 

2. สนับสนุนกลุ่มในการจัดการด้านการตลาด

2. จัดตั้งกลุ่ม/กลุ่มวิสาหกิจ/สหกรณ์

3. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อรองรับการจัดการด้านตลาด

3. สร้างโรงคัดบรรจุ/โรงวิเคราะห์สาร

6. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.เส้นทางการส่งผลผลิตยังทุรกันดาน

2.ระบบการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรยังไม่คลอบคุมพื้นที่การทำการเกษตร

1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง

1. ประสานงานกับหน่วยงานบูรณาการ เพื่อเข้าไปพัฒนาในพื้นที่

2. พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตร

2. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งน้ำขนาดเล็กในการทำการเกษตร

 

 

ที่มา : แผนกลยุทธ์รายศูนย์ (ปี2559)  , สำนักพัฒนา  ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2559