ปัญหาและแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ สถานการณ์/ปัญหา แนวทางการพัฒนา กลยุทธ์
1. การพัฒนาอาชีพบนพื้นฐานความรู้

1. พื้นที่ในการทำการเกษตรมีอย่างจำกัด และขาดความรู้ทางวิชาการที่เหมาะสมในการปลูกพืชในการทำการเกษตร

1. ส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชผักภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย  GAP

2. ปรับปรุงผลผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาด

3. ส่งเสริมการปลูกพืชผักที่หลากหลาย ใช้พื้นที่น้อยและให้ผลตอบแทนสูง

4. ส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์

1. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน

2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1. ภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวมีมากกว่ารายได้ทำให้เกิดหนี้สิน

1. ส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน นำไปสู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

2. ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพไปสู่สถาบันเกษตรกรที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

3. สร้างเกษตรกรผู้นำในด้านต่างๆ

4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

3. การพัฒนาด้านการตลาด 1. ผลผลิตราคาตกต่ำ

1. เสริมสร้างความมั่นคงด้านการตลาด และจัดหาช่องทางการตลาดที่หลากหลาย

2. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ และลดต้นทุนการผลิต

3. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าการเกษตร

     4. สร้างบรรจุภัณฑ์ และ แบรนสิ้นค้าเป็นของต้นเอง

1. ส่งเสริมการสร้างมาตรฐาน คุณภาพผลผลิต และการจัดการด้านการตลาด

4. การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 1. การบุกรุกพื้นที่ป่า 

1. ลดและควบคุมการใช้สารเคมีในการปลูกพืชของเกษตรกร และส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ทดแทน

2. พัฒนาระบบการเกษตรควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3. จัดทำแผนที่ดินรายแปลง พร้อมระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

4. ส่งเสริมชุมชนให้มีการรวมกลุ่มในการดูแลรักษา บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ทั้ง ดิน น้ำ ป่าไม้ และขยะในชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

5. รณรงค์ลดการใช้สารเคมี และสนับสนุนการตรวจหารสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร

1. ส่งเสริมการทำการเกษตรด้วยวิถีธรรมชาติควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 1. การคมนาคมไม่สะดวก และ น้ำไม่เพียงพอต่อการบริโภคในหน้าแล้ง

1. ส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน

2. พัฒนาแหล่งน้ำและกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคในชุมชน

3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ให้มีทักษะ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถที่จำเป็นกับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางที่ดีของพื้นที่ และส่งเสริมการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

1. พัฒนาการมีส่วนร่วมบูรณาการ และการบริหารจัดการ

 

 

 

ที่มา : แผนกลยุทธ์รายศูนย์ (ปี2560)  , สำนักพัฒนาข้อมูล ณ. พ.ศ. 2560