ปัญหาและแนวทางการพัฒนา

ด้าน สถานการณ์/ปัญหา แนวทางการพัฒนา กิจกรรม

1. การวิจัย

1.ผลผลิตกาแฟตกต่ำ ไม่มีความรู้เรื่องการจัดการสวน

2.โรคและแมลงกาแฟ

1. ปรับปรุงสวนกาแฟเดิม

1. ปรับปรุงสวนโดยการทำสาวต้นกาแฟที่มีอายุมากกว่า 5 ปี

2. เพิ่มผลผลิตและคุณภาพกาแฟโดยการจัดการธาตุอาหารและการจัดการสวน

2. การพัฒนาอาชีพ

1.เป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกับป่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพเก็บเมี่ยงเป็นหลัก  มีรายได้ตกต่ำเนื่องจากผู้บริโภคลดลง

2. อาชีพทางเลือกน้อยด้วยข้อจำกัดของพื้นที่

1. การปรับปรุงและบริหารจัดการสวนเมี่ยง

2. การเพิ่มมูลค่าผลผลิตเดิมที่มีอยู่ เช่น การแปรรูปชา กาแฟ  หน่อไม้  เป็นต้น

3. ส่งเสริมการปลูกพืชใหม่ที่สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้

4. สร้างรายได้เสริมจากอาชีพนอกภาคเกษตร

1. พัฒนาสวนเมี่ยงโดยการทำเป็นสวนชา

2. การแปรรูป

3. ส่งเสริมการปลูกกาแฟซึ่งสามารถอาศัยร่มเงาสวนเมี่ยงและชาได้

4. ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารและสมุนไพรในสวนเมี่ยงและชา

5. 

ส่งเสริมการปลูกไม้ผลที่เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น

อาโวกาโด้

3. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1. ชุมชนยังพึงพาตนเองได้น้อย การออมน้อย หนี้สินมาก เข้าไม่ถึงการบริการ แหล่งทุน

1. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ วางแผนและดำเนินการพัฒนา

2. ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

3. สนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร

1. ส่งเสริมการทำแผนชุมชน และขับเคลื่อนการนำไปใช้ประโยชน์

2. ส่งเสริมการออมเงิน

3. จัดตั้งกลุ่มและกองทุนปัจจัยการผลิต

4. การอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

1. การบุกรุกใช้ทรัพยากรจากชุมชนภายนอก

2. การจัดการขยะ

1. จัดตั้งกฎระเบียบและสอดส่องดูแล

2. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ

3. รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก

4. สนับสนุนถังขยะเพื่อใช้ในการคัดแยกขยะ

5. สร้างเตาเผาขยะหรือหลุมทิ้งขยะ

1. จัดประชุมชี้แจงให้หมู่บ้านใกล้เคียงรับทราบถึงกฎระเบียบและบทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน

2. สนับสนุนถังขยะเพื่อคัดแยกขยะ

3. อบรมให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร

5. การตลาดและโลจิสติกส์

1.  ไม่มีช่องทางการตลาดรองรับการประกอบอาชีพ

2. พึ่งพาพ่อค้าคนกลาง ราคาผลผลิตไม่แน่นอน

1. ส่งเสริมอาชีพใหม่ที่มีตลาดรองรับ

2. สนับสนุนกลุ่มในการจัดการด้านการตลาด

1. ส่งเสริมอาชีพและจัดหาตลาดรองรับ

2.  จัดตั้งกลุ่ม/กลุ่มวิสาหกิจ/สหกรณ์

6. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1. ถนนเชื่อมต่อระหว่างหย่อมบ้านเป็นทางลูกรังซึ่งการคมนาคมไม่สะดวกโดยเพาะฤดูฝน 1. ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานร่วมบูรณาการที่เกี่ยวข้อง เช่น อบต. 1. สร้างถนนคอนกรีตเชื่อมต่อระหว่างหย่อมบ้าน

 

 

 

ที่มา : แผนกลยุทธ์รายศูนย์ (พ.ศ. 2560 - 2561)  , สำนักพัฒนาข้อมูล ณ. พ.ศ. 2560