การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

   


การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ ปีงประมาณ 2560

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ไม้ผล อโวคาโด - การผลิตต้นกล้าอโวคาโด (การเพาะเมล็ดและการเปลี่ยนยอดพันธุ์)
พืชเครื่องดื่ม กาแฟอราบิก้า - การปลูกกาแฟอราบิก้าภายใต้ร่มเงา
เห็ด เห็ด - การเพาะเพื่อเป็นอาหาร/รายได้เสริม (กลุ่มเห็ดสกุลนางรม, กลุ่มเห็ดหูหนู)
ปัจจัยการผลิต สูตรปุ๋ย

- สูตรปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตกาแฟอราบิก้า

  ชีวภัณฑ์เกษตร - ชีวภัณฑ์เกษตรสำหรับป้องกันโรคแมลงและแมลงศัตรูพืช (พีที - ไตรโค)

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ ปีงประมาณ 2559

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที
ไม้ผล องุ่น - การใช้จิบเบอเรลลิคแอซิด (GA3) ในการปลิดผลองุ่นพันธุ์ Beauty Seedless
พืชเครื่องดื่ม กาแฟอราบิก้า - การปลูกกาแฟอราบิก้าภายใต้ร่มเงา
Food bank การฟื้นฟูฯ

- องค์ความรู้ในการฟื้นฟูแหล่งอาหารโดยชุมชน (กระบวนการฟื้นฟูแหล่งอาหารในชุมชน) ได้แก่ ลิงลาว

- องค์ความรู้ในการขยายพันธุ์และผลิตพืชท้องถิ่นเพื่อสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ได้แก่ ไผ่

พืชสมุนไพร พืชสมุนไพร

- กระบวนการปลูกและแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านที่ได้มาตรฐาน (GAP / GMP / มผช. / อย.)

ปัจจัยการผลิต สูตรปุ๋ย - สูตรปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพพืช (กาแฟอราบิก้า)

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ ปีงประมาณ 2558

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่
พืชเครื่องดื่ม กาแฟอราบิก้า - การตัดแต่งกิ่งเพื่อสร้างลำต้นใหม่
ปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์เกษตร - ชีวภัณฑ์ป้องกันโรคหลังการเก็บเกี่ยว (ผลเน่า) B15

 

 

ที่มา : สำนักวิจัย