การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

    


การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง ปีงประมาณ 2560

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่
พืชผัก พืชผัก

- การปลูกเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ฟักทองพันธุ์ท้องถิ่นที่ต้านทานเชื้อไวรัส (พันธุ์ AVPU 1394, AVPU 1502, AVPU 1504 แลt AVPU 1505)

ปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์เกษตร

- การผลิตชีวภัณฑ์สำหรับป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง ปีงประมาณ 2559

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที
พืชผัก พืชผัก

- พันธุ์มะระและฟักทองพื้นเมืองที่ต้านทานไวรัสที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกในพื้นที่

ปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์เกษตร - ชีวภัณฑ์เกษตรสำหรับป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี ปีงบประมาณ 2557

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ในพื้นที่
พืชเครื่องดื่ม กาแฟอราบิก้า

- การตัดแต่งกิ่งเพื่อบังคับทรงพุ่ม

- การทำปุ๋ยหมักจากเปลือกกาแฟเพื่อป้องกันกำจัดหนอนเจาะผลกาแฟ

 

 

ที่มา : สำนักวิจัย