ข้อมูล GAP

          การปลูกพืชภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อการสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมีการรับรองแหล่งผลิตและระบบผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและไม้ผลตามมาตรฐาน GAP มีรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ ชนิดพืช จำนวนเกษตรกร(ราย) พื้นที่(ไร่)
2558 ผักกาดกวางตุ้ง ผักกาดฮ่องเต้ คะน้า ผักบุ้ง คะน้า องุ่น 6 4
2559 ผักกวางตุ้ง  ผักกวางตุ้งฮ่องเต้ ผักบุ้ง 3 1
2560 ผักกวางตุ้งฮ่องเต้ ผักกวางตุ้งใบ คะน้า ผักกาดขาวปลี ผักบุ้ง ผักชี ฟักทอง มะระจีน  4 4.75
2561 ผักกวางตุ้ง ผักกวางตุ้งฮ่องเต้ คะน้า ถั่วฝักยาว ผักชี ผักบุ้ง พริกกะเหรี่ยง ฟักทอง มะเขือ มะระจีน 5 5.75

ที่มา: สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561