ข้อมูล GAP

          การปลูกพืชภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อการสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมีการรับรองแหล่งผลิตและระบบผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและไม้ผลตามมาตรฐาน GAP โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ ชนิดพืช จำนวนเกษตรกร(ราย) พื้นที่(ไร่)
2557 แตงกวาญี่ปุ่น ซุกินี เสาวรส เคพกูสเบอรี่ 45 40.5
2558 องุ่น 5 6
2559 กาแฟ 6 57
2560 กาแฟ กุยช่าย คะน้า 14 86.63
2561 คะน้าฮ่องกง แตงกวาญี่ปุ่น ฟักทองญี่ปุ่น กุยช่าย กาแฟ สตรอเบอรี่ องุ่น  21 111.63
2562 สตรอเบอรี่ กาแฟ 5 29.50

ที่มา: สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562