การใช้ประโยชน์ที่ดิน

     การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ พบว่าในปี พ.ศ. 2553 มีพื้นเปลี่ยนแปลงไปจากปี พ.ศ. 2545 โดยในปี พ.ศ. 2553 พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมีพื้นที่ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 15,906.95 ไร่  โดยประเภทพื้นที่เกษตรกรรมที่พบมากที่สุดคือ ไร่หมุนเวียน และเกษตรผสมผสาน  และพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นเป็น 2,421.13 ไร่ ส่วน พื้นที่ป่าไม้ ลดลงเหลือ 227,325.84 ไร่

     สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2553 ในพื้นที่พบว่าพื้นที่ป่าไม้มีสัดส่วนที่ดินมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 92.53 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง คิดเป็นร้อยละ 6.48 และ 0.99 ตามลำดับ

 


คลิกเพื่อขยาย


คลิกเพื่อขยาย

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2560