การใช้ประโยชน์ที่ดิน

การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง – ศรีคีรีรักษ์ พบว่าในปี พ.ศ. 2545 การใช้ประโยชน์ที่ดินสามารถแบ่งออกเป็น การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่ป่าไม้ ประเภทพื้นที่เกษตรกรรม ประเภทพื้นที่เบ็ดเตล็ด ประเภทพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และประเภทพื้นที่แหล่งน้ำ โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่ป่าไม้มีการใช้ประโยชน์มากที่สุดครอบคลุมพื้นที่ 106,991.15 ไร่ รองลงมาเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่เกษตรกรรมครอบคลุมพื้นที่ 15,762.41 ไร่ ต่อมาเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่เบ็ดเตล็ด การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่แหล่งน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ 332.27 ไร่ 172.32 ไร่ และ 5.38 ไร่ ตามลำดับ

สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ พบว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่ป่าไม้มีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินมากที่สุด ในปี พ.ศ. 2545 มีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินคิดเป็นร้อยละ 86.80 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เบ็ดเตล็ด พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่แหล่งน้ำ คิดเป็นร้อยละ 12.79 0.27 0.14 และ 0.004 ของพื้นที่ทั้งหมด ตามลำดับ


คลิกเพื่อขยาย

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2560