การใช้ประโยชน์ที่ดิน

     การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง - ศรีคีรีรักษ์ พบว่าในปี พ.ศ. 2562 พื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปี พ.ศ. 2545 โดยในปี พ.ศ. 2562 พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่เบ็ดเตล็ด และพื้นที่แหล่งน้ำเพิ่มสูงขึ้น โดยพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 30,390.89 ไร่  ประเภทพื้นที่เกษตรกรรมที่พบมากที่สุดคือ พืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวไร่ ถั่วหวาน มันฝรั่ง และถั่วแดงหลวง) ไร่หมุนเวียน ไม้ผล (กล้วย ลำไย ลิ้นจี่ อาโวคาโด และเสาวรส) และพืชสวน (พริก แตงกวา มะเขือ มะระ ขิง มะนาว และไพล) ตามลำดับ พื้นที่เบ็ดเตล็ดเพิ่มขึ้นเป็น 1,098.83 ไร่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นเป็น 495.29 ไร่  และพื้นที่แหล่งน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 52.34 ไร่ ในส่วนพื้นที่ป่าไม้ลดลงเหลือ 99,347.07 ไร่ 

     สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2562 ในพื้นที่พบว่าพื้นที่ป่าไม้มีสัดส่วนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 75.62 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เบ็ดเตล็ด พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่แหล่งน้ำคิดเป็นร้อยละ 23.13, 0.84, 0.38 และ 0.04 ตามลำดับ

 

 

 

คลิกเพื่อขยาย

คลิกเพื่อขยาย


 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562