ข้อมูล GAP

          การปลูกพืชภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อการสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมีการรับรองแหล่งผลิตและระบบผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและไม้ผลตามมาตรฐาน GAP มีรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ ชนิดพืช จำนวนเกษตรกร(ราย) พื้นที่(ไร่)
2557 มะเขือม่วง มะนาว 17 17
2558 มะเขือม่วง มะนาว พริกเม็กซิกัน ลำไย 42 80.25
2559 ลำไย 22 321.20
2560 ลำไย กาแฟ 45 364.57
2561 แตงกวา ถั่วฝักยาว พริก กาแฟ ลำไย 62 636.87
2562 แตงกวาญี่ปุ่น ลำไย 19 286.80

ที่มา: สำนักพัฒนา 

 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562