ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด มีพื้นที่รับผิดชอบ 2 หมู่บ้าน ในเขต ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มีประชากร 2 ชนเผ่า คือ คนไทยพื้นเมือง และกะเหรี่ยง จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 107 ครัวเรือน ประชากร 416 คน ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก พืชหลักที่ปลูกได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมี่ยง และกาแฟอราบิก้า อาชีพรอง ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทั่วไป มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มไม้ผล กลุ่มไม้ดอก กลุ่มกาแฟ และกลุ่มพืชผัก การจัดตั้งกลุ่มและกองทุนเพื่อให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้ เช่น กลุ่มสิ่งแวดล้อม กลุ่มเตรียมสหกรณ์ และกลุ่มหัตกรรม การพัฒนาตลาดผลผลิตในชุมชน การพัฒนาหมู่บ้านสะอาดชุมชนเข้มแข็ง และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อรักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตารางพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโดรงการหลวงโหล่งขอด

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

(กลุ่มบ้านหลัก)

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ชาติพันธุ์

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

ระดับการพัฒนา
  1. บ้านแม่สายนาเลา

9

โหล่งขอด

พร้าว

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง

59

220

B
  1. บ้านแม่สายป่าเมี่ยง

7

โหล่งขอด

พร้าว

เชียงใหม่

คนไทยพื้นเมือง

48

196

C

 รวม

107

416

 

       


คลิกเพื่อขยาย

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนา , สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562