ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

     โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมยมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 16 หมู่บ้าน และพื้นที่ T&V จำนวน 7 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,545 ครัวเรือน และจำนวนประชากรทั้งหมด 6,248 คน ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงทั้งหมด มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอสบเมย อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นพืชที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุก ได้แก่ ข้าว ข้าวไร่ อ้อย ถั่วเหลือง พริกกะเหรี่ยง มีพื้นที่บางส่วนที่ใช้ปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ กาแฟ ลิ้นจี่ เป็นต้น  อาชีพรอง  ได้แก่  การประกอบอาชีพรับจ้างและค้าขาย และงานหัตกรรม อีกทั้งยังมีการรวมกลุ่มมีการรวมกลุ่มเฉพาะกลุ่มสวัสดิการทางสังคม เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน (กีฬา) เป็นต้น 

ตารางพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ชาติพันธุ์

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

ระดับการพัฒนา

1. บ้านห้วยยาก

10

สบเมย

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

กะเหรี่ยง

36

116

-

2. บ้านห้วยทีชะ

10

สบเมย

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

กะเหรี่ยง

57

200

-

3. บ้านทียาเพอ

8

สบเมย

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

กะเหรี่ยง

76

255

B

4. บ้านเลโคะ

1

สบเมย

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

กะเหรี่ยง

98

426

B

5. บ้านแม่ลามาหลวง

7

สบเมย

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

กะเหรี่ยง

82

361

B

6. บ้านห้วยไชยยงค์

8

สบเมย

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

กะเหรี่ยง

63

292

B

7. บ้านน้ำออกฮู

9

สบเมย

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

กะเหรี่ยง

42

187

B

8. บ้านซื่อมื่อน้อย

6

สบเมย

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

กะเหรี่ยง

55

192

B

9. บ้านกลอโคะ

12

สบเมย

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

กะเหรี่ยง

74

308

B

10. บ้านปู่แก้ว

10

สบเมย

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

กะเหรี่ยง

46

197

-

11. บ้านน้อย

7

สบเมย

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

กะเหรี่ยง

19

147

B

12. บ้านห้วยน้ำใส

9

สบเมย

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

กะเหรี่ยง

86

350

B

13. บ้านทีฮือลือ

11

สบเมย

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

กะเหรี่ยง

72

276

B

14. บ้านแม่ปอง

11

สบเมย

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

กะเหรี่ยง

33

132

B

15. บ้านซื่อมื่อหลวง

6

สบเมย

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

กะเหรี่ยง

82

329

B

16. บ้านท่าเรือ

8

สบเมย

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

กะเหรี่ยง

5

8

C

พื้นที่ t&v

 

1. โพซอ

5

เสาหิน

แม่สะเรียง

แม่ฮ่องสอน

กะเหรี่ยง

140

524

C

2. สบโขง

10

แม่สวด

สบเมย

แม่ฮ่องสอน

กะเหรี่ยง

200

686

C

3. ป่าหมาก

4

แม่เหาะ

แม่สะเรียง

แม่ฮ่องสอน

กะเหรี่ยง

40

147

C

4. แม่เหลอ

2

เสาหิน

แม่สะเรียง

แม่ฮ่องสอน

กะเหรี่ยง

49

192

C

5. แม่กองแป

2

แม่นาจาง

แม่ลาน้อย

แม่ฮ่องสอน

กะเหรี่ยง

45

213

C

6. ขุนแม่แลบ

5

แม่ลาน้อย

แม่ลาน้อย

แม่ฮ่องสอน

กะเหรี่ยง

28

112

C

7. ห้วยไทร

11

ห้วยปูลิง

เมือง

แม่ฮ่องสอน

กะเหรี่ยง

31

189

C

รวม

1,545

6,248

 

 


คลิกเพื่อขยาย

 

ที่มา : สำนักพัฒนา, สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562