จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด


     การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้เกิดการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แก่ การอบรม/สัมมนา/ประชุม การศึกษาดูงาน การติดตามให้คำแนะนำ/เยี่ยมเยียน การจัดงานและกิจกรรมต่างๆ / ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  สะสมตั้งแต่ปี 2559 - 2562 จำนวน 15,502 ราย (แบบนับซ้ำ) และในปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562) มีจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดแล้วจำนวน 437 ราย (แบบนับซ้ำ) โดยกิจกรรมในการถ่ายทอดจะประกอบด้วย งานหัตถกรรม ติดตามงานส่งเสริมหมูหลุม ติดตามงานส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยในโรงเรือน ติดตามการส่งเสริมการปลูกเสาวรสหวาน การปลูกถั่วเหลืองเชียงใหม่ 60 การแปรรูปกาแฟอราบิก้า การส่งเสริมการปลูกข้าวสาลี แนะนำการเปลี่ยนยอดเสาวรสพันธุ์ดี  ประชุมและติดตามสมาชิกกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ติดตามให้คำแนะนำวิธีการเก็บพริกเพื่อนำผลผลิตไปตากให้ได้พริกคุณภาพ ติดตามให้คำแนะนำการดูแลรักษาหย้าแฝก ตัดแต่งใบหญ้าแฝก เป็นต้น

 

ที่มา : สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563