จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด


     การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้เกิดการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แก่ การอบรม/สัมมนา/ประชุม การศึกษาดูงาน การติดตามให้คำแนะนำ/เยี่ยมเยียน การจัดงานและกิจกรรมต่างๆ / ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยมีจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 - 2561 จำนวน 8,099 ราย (แบบนับซ้ำ) และในปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2562) มีจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดแล้วจำนวน 2,038 ราย (แบบนับซ้ำ) โดยกิจกรรมในการถ่ายทอดจะประกอบด้วย การศึกษาดูงานในพื้นที่ใกล้เคียง  ฝึกอบรมการย้อมและออกแบบผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเพื่อเพิ่มมูลค่า ฝึกอบรมเรื่องการเลี้ยงสัตว์ การจัดประชุมเกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกไม้ผล การปลูกผักในโรงเรือน การส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม และกิจกรรมบูรณาการร่วมกับชุมชน เช่น การจัดเวทีชุมชน จัดทำแผนชุมชน เป็นต้น

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนา

ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562