จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด


     การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้เกิดการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แก่ การอบรม/สัมมนา/ประชุม การศึกษาดูงาน การติดตามให้คำแนะนำ/เยี่ยมเยียน การจัดงานและกิจกรรมต่างๆ / ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  สะสมตั้งแต่ปี 2559 - 2562 จำนวน 9,719 ราย (แบบนับซ้ำ) และในปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562) มีจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดแล้วจำนวน 197 ราย (แบบนับซ้ำ) โดยกิจกรรมในการถ่ายทอดจะประกอบด้วย การอบรมการบริหารจัดการกลุ่มและการทำบัญชี เรื่องเทคโนโลยีการปลูกถั่ว การถ่ายทอดความรู้เรื่องการเขียนโครงการแก่ผู้นำหมู่บ้านวะโดโกร การอบรมเศรษฐกิจพอเพียง อบรมการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย อบรมเรื่องการแปรรูปสมุนไพรอย่างง่าย กิจกรรมเก็บข้อมูลและสำรวจที่ดินรายแปลงของเกษตรกร กิจกรรมทำแนวกันไฟ  กิจกรรมรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก และการติดตามให้คำแนะนำแกเกษตรกรผู้ปลูกผักในโรงเรือน เกษตรกรผู้ปลูกเสาวรส เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาและข้าวไร่ การติดตามให้คำแนะนำการทำปุ๋ยหมัก (น้ำใส้เดือน) ติดตามหัตถกรรม ติดตามหมูหลุม ติดตามการทำค้างเสาวรส เป็นต้น

 

ที่มา : สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563