แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง อำเภอท่าสอง จังหวัดตาก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท)
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
1,127,230
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
487,930
  1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
699,000
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
150,000
  1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3,490,270
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 5,954,430

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
  1. กรมปศุสัตว์
4 420,020
  1. กรมส่งเสริมสหกรณ์
6 69,800
  1. กรมประมง (ศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดตาก)
4 129,700
    4.  กรมพัฒนาที่ดิน 1 271,500

    5.  กรมหม่อนไหม (ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ตาก)

2 15,000
    6.  กรมส่งเสริมการเกษตร (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก) 2 17,000

    7.  ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก กรมพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการ

2 45,000
    8.  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร 3 110,000
    9. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง 3 46,210

    10.  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

49 4,830,200
รวมงบประมาณ 10 หน่วยงาน   5,954,430
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562