แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง อำเภอท่าสอง จังหวัดตาก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
1,127,230  862,197 
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
487,930  329,375 
 1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
699,000  908,500 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
150,000  947,800 
 1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3,490,270  3,493,920 
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 5,954,430  6,541,792 

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. กรมพัฒนาที่ดิน
271,500  
 1. กรมปศุสัตว์
420,020 420,020
 1. กรมประมง (ศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดตาก)
129,700  
 1. กรมส่งเสริมสหกรณ์
69,800  
 1. กรมส่งเสริมการเกษตร (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก)
17,000  
 1. กรมการข้าว (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร)
110,000  125,000 
 1. กรมหม่อนไหม (ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ตาก)
15,000  5,000 
 1. กรมป่าไม้
   620,000 
 1. กรมทรัพยากรน้ำ
   847,800
 1. กรมการพัฒนาชุมชน
   78,580 
 1. กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง)
46,210  
 1. กรมพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการ (ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก)
45,000 52,000 
 1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
4,830,200  4,393,392 
รวมงบประมาณ 5,954,430 6,541,792 
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563