แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท)
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
1,926,230
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
475,750
  1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
1,244,240
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
14,290,000
  1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3,282,000
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 21,218,220

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
  1. ชลประทาน
1 9,300,000
  1. กรมประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 2 เชียงราย)
3 20,000
  1. กรมส่งเสริมสหกรณ์
2 13,800
  1. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง)
5 33,750
  1. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย
2 60,000
    6.  กรมการข้าว 6 232,000
    7.  กรมปศุสัตว์ 3 73,000
    8. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 4,000,000
    9. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย  1 209,750
    10. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 5 740,000

    11.  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

51 6,535,920
รวมงบประมาณ 11 หน่วยงาน   21,218,220
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562