แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
1,926,230 1,404,010
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
475,750 401,125
 1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
1,244,240 1,077,707
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
14,290,000 19,637,300
 1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3,282,000 2,711,100
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 21,218,220 25,231,242

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. ชลประทาน
9,300,000 19,100,000
 1. กรมปศุสัตว์
73,000 78,600
 1. กรมประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 2 เชียงราย)
20,000  
 1. กรมส่งเสริมสหกรณ์
13,800  
 1. กรมส่งเสริมการเกษตร (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง))
33,750 11,000
 1. กรมการข้าว
232,000 230,000
 1. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
  37,300
 1. กรมการพัฒนาชุมชน (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย)
209,750 204,250
 1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย)
60,000 52,000
 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4,000,000  
 1. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก
740,000  
 1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
6,535,920 5,518,092
รวมงบประมาณ 21,218,220 25,231,242
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563