แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท)
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
1,327,880
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
330,600
  1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
232,500
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
100,000
  1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3,029,700
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 5,020,680

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
  1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน
5 30,800
  1. กรมส่งเสริมสหกรณ์
6 157,600
  1. ศูนย์วิจัยข้าวแพร่
4 154,000
  1. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน
2 45,000
    5.  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาน้อย 2 67,000
    6.  กรมหม่อนไหม 2 4,000

    7.  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

39 4,562,280
รวมงบประมาณ 7 หน่วยงาน   5,020,680
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562