แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
1,327,880 1,383,600 
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
330,600 314,305
 1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
232,500 474,000
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
100,000 160,000
 1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3,029,700 1,959,382 
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 5,020,680 4,291,287

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. กรมปศุสัตว์ (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน)
30,800 70,582 
 1. กรมส่งเสริมสหกรณ์
157,600  
 1. กรมส่งเสริมการเกษตร
  25,000
 1. กรมการข้าว (ศูนย์วิจัยข้าวแพร่)
154,000 20,000
 1. กรมหม่อนไหม
4,000 2,000
 1. กรมป่าไม้
  140,000
 1. กรมการพัฒนาชุมชน
  44,930
 1. กระทรวงสาธารณสุข (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาน้อย)
67,000  
 1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน)
45,000 39,000
 1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
4,562,280 3,949,775
รวมงบประมาณ 7 หน่วยงาน 5,020,680 4,291,287
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563