ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

      โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถานมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 6 หมู่บ้าน และหมู่บ้าน T&V 1 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,485 ครัวเรือน และจำนวนประชากรทั้งหมด 1,974 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชหลักได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และกะหล่ำปลี และข้าวไร่ ทำการเกษตรโดยอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก อาชีพรองได้แก่ การค้าขาย รับจ้างทั่วไป และเลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันโครงการพัฒนาแบบพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถานได้พัฒนางานด้านสังคมและชุมชน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยการสนับสนุนการทำแผนชุมชน และการขับเคลื่อนการ นำไปใช้ประโยชน์ 4 พื้นที่ 4 ด้านหลัก คือส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม ได้แก่กลุ่มไม้ผล กลุ่มปลูกผัก การจัดตั้งกลุ่มและกองทุนเพื่อให้เกษตรกรบริหารจัดการตนเองได้ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเตรียมสหกรณ์ การพัฒนาตลาดผลผลิตในชุมชน การพัฒนาหมู่บ้านสะอาดชุมชนเข้มแข็ง และสนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงงานบูรณาการในพื้นที่

 ตารางพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ชาติพันธุ์

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

ระดับการพัฒนา

  1. บ้านขุนสถาน

3

สันทะ

นาน้อย

น่าน

ม้ง

198

1,095

B
  1. บ้านแสนสุข

9

สันทะ

นาน้อย

น่าน

ม้ง

182

1,060

B
  1. บ้านเชตวัน

1

สันทะ

นาน้อย

น่าน

ม้ง

264

1,067

B
  1. บ้านส้าน

8

สันทะ

นาน้อย

น่าน

คนไทยพื้นเมือง

128

508

B
  1. บ้านใหม่หัวดง

10

สันทะ

นาน้อย

น่าน

คนไทยพื้นเมือง

139

507

C
  1. บ้านห้วยส้ม

7

สันทะ

นาน้อย

น่าน

คนไทยพื้นเมือง

106

447

C

พื้นที่ T&V

 

 

 

 

 

 

 

 
  1. บ้านแม่แรม

12

เตาปูน

สอง

แพร่

ม้ง

255

1,974

C

รวม

 

1,272

6,658

 

 


คลิกเพื่อขยาย

 

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนา , สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562