ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

          พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก มีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 5 หมู่บ้าน มีประชากรจำนวน 249 ครัวเรือน จำนวน 1,154 คน ประกอบด้วย 2 เผ่า คือ กระเหรี่ยง และคนไทยพื้นเมือง  ประชากรส่วนใหญ่ คือร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น รับจ้าง งานหัตถกรรม  และหาของป่า และมีอาชีพนอกภาคเกษตร เช่น รับจ้างทำงานในโรงงาน ค้าขาย และที่ผ่านมาโครงการพัฒนาแบบพื้นที่สูงผาแตกได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมการตรวจสารพิษตกค้าง ใน 4 กลุ่มบ้าน ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มไม้ผล และกลุ่มปลูกผัก  กลุ่มพืชไร่ การจัดตั้งกลุ่มและกองทุนเพื่อให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้ เช่น กลุ่มออมทรัพย์ การพัฒนาหมู่บ้านสะอาดชุมชนเข้มแข็ง และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อรักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งการส่งเสริมกิจกรรมของเยาวชนในพื้นที่

ตารางพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโดรงการหลวงผาแตก

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

(กลุ่มบ้านหลัก)

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ชาติพันธุ์

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

  1. บ้านผาแตก

10

สบเปิง

แม่แตง

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง

48

177

  1. บ้านแม่เจี๋ยว

10

สบเปิง

แม่แตง

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง 32 141
  1. บ้านผาเด่น

6

สันป่ายาง

แม่แตง

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง 52 281
  1. บ้านแม่ตอ

9

ป่าแป๋

แม่แตง

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง 22 81
  1. บ้านเอียก

5

สันป่ายาง

แม่แตง

เชียงใหม่

คนไทยพื้นเมือง 95 474

 รวม

249

1,154

 

 

คลิกเพื่อขยาย

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนา , สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562