ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

          พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก มีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 5 หมู่บ้าน มีประชากรจำนวน 249 ครัวเรือน จำนวน 1,154 คน ประกอบด้วย 2 เผ่า คือ กระเหรี่ยง และคนไทยพื้นเมือง  ประชากรส่วนใหญ่ คือร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น รับจ้าง งานหัตถกรรม  และหาของป่า และมีอาชีพนอกภาคเกษตร เช่น รับจ้างทำงานในโรงงาน ค้าขาย และที่ผ่านมาโครงการพัฒนาแบบพื้นที่สูงผาแตกได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมการตรวจสารพิษตกค้าง ใน 4 กลุ่มบ้าน ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มไม้ผล และกลุ่มปลูกผัก  กลุ่มพืชไร่ การจัดตั้งกลุ่มและกองทุนเพื่อให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้ เช่น กลุ่มออมทรัพย์ การพัฒนาหมู่บ้านสะอาดชุมชนเข้มแข็ง และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อรักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งการส่งเสริมกิจกรรมของเยาวชนในพื้นที่

ตารางพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโดรงการหลวงผาแตก

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

(กลุ่มบ้านหลัก)

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ชาติพันธุ์

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

ระดับการพัฒนา

  1. บ้านผาแตก

10

สบเปิง

แม่แตง

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง

48

177

B
  1. บ้านแม่เจี๋ยว

10

สบเปิง

แม่แตง

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง 32 141 C
  1. บ้านผาเด่น

6

สันป่ายาง

แม่แตง

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง 52 281 B
  1. บ้านแม่ตอ

9

ป่าแป๋

แม่แตง

เชียงใหม่

กะเหรี่ยง 22 81 C
  1. บ้านเอียก

5

สันป่ายาง

แม่แตง

เชียงใหม่

คนไทยพื้นเมือง 95 474 C

 รวม

249

1,154

 

 

 

คลิกเพื่อขยาย

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนา , สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562