ข้อมูลการก่อสร้าง อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง

แผนผังสิ่งปลูกสร้าง   ดาวน์โหลดข้อมูลค่าเสื่อมราคา  

งบประมาณสิ่งก่อสร้างทั้งหมด 16,117,935 บาท
จำนวนรายการสิ่งก่อสร้าง 8 รายการ
ลำดับ ปีงบ รายการ สัญลักษณ์ Code อาคาร Status ขนาดอาคาร
กว้าง(ม.) ยาว(ม.)
รวมพื้นที่
(ตร.ม.)
ราคาก่อสร้าง ราคาต่อหน่วย
1 2552 สร้างโรงครัว 1 หลัง  
2 2554 โรงเก็บพัสดุ 1 หลัง  
3 2558 การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค 1 แห่ง  
4 2558 โรงเรือนปลูกพืช 2 โรง  
5 2558 โรงเรือนปลูกพืช 2 โรง  
6 2558 สะพานเพื่อขนส่งผลผลิต 1 แห่ง  
7 2559 อาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยการผลิต 1 หลัง  
8 2559 อาคารวิเคราะห์สารพิษตกค้าง 1 หลัง