ข้อมูลการก่อสร้าง อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง

แผนผังสิ่งปลูกสร้าง   ดาวน์โหลดข้อมูลค่าเสื่อมราคา  

งบประมาณสิ่งก่อสร้างทั้งหมด 28,433,823 บาท
จำนวนรายการสิ่งก่อสร้าง 26 รายการ
ลำดับ ปีงบ รายการ สัญลักษณ์ Code อาคาร Status ขนาดอาคาร
กว้าง(ม.) ยาว(ม.)
รวมพื้นที่
(ตร.ม.)
ราคาก่อสร้าง ราคาต่อหน่วย
1 2556 โรงรวบรวมผลผลิตชั่วคราว 1 โรง  
2 2557 ปรับปรุงอาคารสำนักงาน 1 แห่ง  
3 2557 ปรับปรุงทางเข้าสำนักงานและแปลงสาธิตเกษตรกร 127 เมตร  
4 2557 สร้างโรงครัว 1 หลัง  
5 2557 โรงเรือนปลูกผัก 1 โรงเรือน  
6 2557 โรงเรือนเพาะกล้า 1 โรงเรือน  
7 2557 อาคารเก็บวัสดุ 1 หลัง  
8 2557 โรงกระเทาะกาแฟ 1 หลัง  
9 2558 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์เรียนรู้ 1 แห่ง  
10 2558 อาคารเอนกประสงค์ของศูนย์เรียนรู้ 1 แห่ง  
11 2558 ปรับปรุงทางเข้าสำนักงาน และแปลงเกษตรกร 127 เมตร  
12 2558 ห้องน้ำ (ชาย หญิง พร้อมโถปัสสาวะชาย 2 ชุด) 2 ห้อง  
13 2558 ปรับปรุงโรงรวบรวมผลผลิตฯ พร้อมอุปกรณ์ 1 แห่ง  
14 2558 โรงเรือนไส้เดือนดิน 1 หลัง  
15 2558 โรงเรือนปลูกพืช 2 โรงเรือน  
16 2558 โรงเรือนปลูกพืช 2 โรงเรือน  
17 2558 อาคารเก็บปัจจัยการผลิต 1 หลัง  
18 2558 ห้องวิเคระห์สารพร้อมอุปกรณ์ 1 หลัง  
19 2558 โรงเรือนถาวรสำหรับปลูกพืช 3 หลัง  
20 2558 โรงเรือนถาวรสำหรับปลูกพืช 3 หลัง  
21 2559 โรงเรือนถาวรสำหรับปลูกพืช 3 หลัง  
22 2559 ก่อสร้างปรับปรุงทางเข้าแปลงเกษตรกร 1 แห่ง  
23 2559 สร้างห้องน้ำ 2 ห้อง  
24 2560 สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์เรียนรู้ 1 แห่ง  
25 2560 ปรังปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์เรียนรู้ 1 แห่ง  
26 2563 ปรับปรุงโรงคัดบรรจุ 1 แห่ง