ข้อมูลการก่อสร้าง อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง

แผนผังสิ่งปลูกสร้าง   ดาวน์โหลดข้อมูลค่าเสื่อมราคา  

งบประมาณสิ่งก่อสร้างทั้งหมด 7,171,433 บาท
จำนวนรายการสิ่งก่อสร้าง 26 รายการ
ลำดับ ปีงบ รายการ สัญลักษณ์ Code อาคาร Status ขนาดอาคาร
กว้าง(ม.) ยาว(ม.)
รวมพื้นที่
(ตร.ม.)
ราคาก่อสร้าง ราคาต่อหน่วย
1 2552 โรงเรือนเพาะเมล็ด 1 โรง  
2 2552 โรงเรือนปุ๋ยหมัก 1 โรง  
3 2553 อาคารเก็บวัสดุ 1 แห่ง  
4 2553 โรงเรือนปลูกผัก 2 โรง  
5 2555 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรือน 2 โรง  
6 2555 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรือน 2 โรง  
7 2557 การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค 1 แห่ง  
8 2557 ปรับปรุงอาคารสำนักงาน 1 แห่ง  
9 2557 ปรับปรุงทางเข้าสำนักงาน และแปลงสาธิตเกษตรกร 1 แห่ง  
10 2557 โรงเรือนปลูกผัก 1 แห่ง  
11 2558 การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค 1 แห่ง  
12 2558 การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค 1 แห่ง  
13 2558 โรงเรือนปลูกพืช 4 โรง  
14 2558 โรงเรือนปลูกพืช 4 โรง  
15 2558 โรงเรือนปลูกพืช 4 โรง  
16 2558 โรงเรือนปลูกพืช 4 โรง  
17 2559 การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค 1 แห่ง  
18 2559 คูระบายน้ำคอนกรีต 1 แห่ง  
19 2559 อาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยการผลิต 1 หลัง  
20 2559 อาคารวิเคราะห์สารพิษตกค้าง 1 หลัง  
21 2560 ห้องน้ำ 2 แห่ง  
22 2560 ห้องน้ำ 2 แห่ง  
23 2560 ปรับปรุงห้องครัว 1 แห่ง  
24 2563 ปรับปรุงโรงคัดบรรจุ 1 แห่ง  
25 2563 ปรับปรุงห้องครัว 1 แห่ง  
26 2563 ปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุศูนย์เรียนรู้ 1 แห่ง