การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

การดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน


การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม

การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559

2560
1. สนับการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/หมู่บ้าน)

2 แผน

2 หมุ่บ้าน

2 แผน

2 หมู่บ้าน

2 แผน

2 หมู่บ้าน

3 แผน

3 หมู่บ้าน

3 แผน

3 หมู่บ้าน

4 แผน

4 หมู่บ้าน

3. สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ (กลุ่ม/ราย)3. สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ (กลุ่ม/ราย)3. สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ (กลุ่ม/ราย)2. สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ (กลุ่ม/ราย)

1 กลุ่ม

28 ราย

4 ราย

82 ราย

5 กลุ่ม

103 ราย

5 กลุ่ม

113 ราย

5 กลุ่ม

152 ราย

5 กลุ่ม

152 ราย

3. สนับสนุนกิจกรรมร่วมกับชุมชน (กิจกรรม/ราย)

6 กิจกรรม

168 ราย

4 กิจกรรม

135 ราย

7 กิจกรรม

430 ราย

7 กิจกรรม

503 ราย

4 กิจกรรม

410 ราย

 
4. หมู่บ้านสะอาด (หมู่บ้าน) 2 หมู่บ้าน 2 หมู่บ้าน 2 หมู่บ้าน 2 หมู่บ้าน 3 หมุ่บ้าน  

การรวมกลุ่ม

ชื่อกลุ่ม

สถานะกลุ่ม

สมาชิก

เงินทุนของกลุ่ม

สหกรณ์การเกษตรขยายผลโครงการขยายผลขุนสถาน จำกัด

สหกรณ์

63

3,422,338

 

ที่มา : สำนักพัฒนา