การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

การดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน


การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม

การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559

2560 2561
1. สนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/หมู่บ้าน)    

1 แผน

1 หมู่บ้าน

2 แผน

2 หมู่บ้าน

4 แผน

4 หมู่บ้าน

2 แผน

2 หมู่บ้าน

4 หมู่บ้าน
2. หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (หมู่บ้าน/ราย)           3 หมู่บ้าน  
3. สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ (กลุ่ม/ราย)      

20 กลุ่ม

621 ราย

5 กลุ่ม

120 ราย

   
4. กิจกรรมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น (หน่วยงาน/ครั้ง)     10 หน่วยงาน 13 หน่วยงาน 13 หน่วยงาน 2 ครั้ง  

5. ส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ครั้ง/กลุ่ม/ราย)

24 กลุ่ม/366 ราย

18 กลุ่ม/ 366 ราย

9 กลุ่ม/ 273 ราย

20 กลุ่ม/ 621 ราย

2 ครั้ง

400 ราย

   

การรวมกลุ่ม

ชื่อกลุ่ม

สถานะกลุ่ม

สมาชิก

เงินทุนของกลุ่ม

กลุ่มเกษตรกรบ้านห้วยโต้ง (แม่ฉางข้าว)

วิสาหกิจ

62

10,130

กลุ่มพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟลีซูบ้านดอยช้าง

พึ่งตนเอง

10

94,000

กลุ่มเกษตรกรโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี (บ้านดอยช้าง)

พึ่งตนเอง

32

98,750

กลุ่มผู้ปลูกผักแสนเจริญ

พึ่งตนเอง

10

5,000

กลุ่มเกษตรกรโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี พึ่งตนเอง 98 276,655
กลุ่มผู้ปลูกชา พึ่งตนเอง 13 5,000
กลุ่มผู้ปลูกกาแฟ บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก พึ่งตนเอง 30 32,000
กลุ่มปศุสัตว์ พึ่งตนเอง 10 13,500
กลุ่มผักดอยช้าง พึ่งตนเอง 19 5,560

 

ที่มา : สำนักพัฒนา